جدول مقایسه امکانات هلو فروشگاهی

امکانات فروشگاهی پایه فروشگاهی ساده فروشگاهی متوسط فروشگاهی پیشرفته فروشگاهی دوکاربره
معرفی چند انبار و امکان حواله بین انبارها
معرفی چند انبار و امکان حواله بین انبارها
امکان تعریف ده قیمت برای هر کالا
حذف گروهی اسناد و فاکتورها
مرور حسابها - گزارشات و اصالحات سریع
طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر
طراحی و چاپ بارکد جهت درج روی اجناس
گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی
فروش فوری توسط بارکد خوان و صدور فیش ۸ سانتی
امکان راس گیری از چک ها
امکان راس گیری از فاکتورها
گزارش کاالهای فروش نرفته
ثبت کرایه در فاکتور فروش
کنترل میزان فروش و صندوق کاربران
گزارش فاکتورهای تسویه نشده هر مشتری بصورت مجزا
پورسانت و تخفیف در هر سطر فاکتور
ورود چکهای دریافتی و پرداختی بصورت لیستی
معرفی واسطه ها در هنگام صدور فاکتور
صدور سند حسابداری به صورت دستی
پرینت روی چک
یجاد سطح دسترس برای کاربران
گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالا ها
فاکتور اشانتیون - دریافت و پرداخت کاال با صفر ریال
پرینت حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور
مراوده و فاکتور ارزی - استفاده از ارز در فاکتور و صورتحساب ها
محاسبه فی فروش بر مبنای درصد از خرید
لیست بدهکاران از تاریخ فاکتور یا تاریخ خاص
حداکثر مبلغ و تعداد چک های صادره در هر ماه
ثبت شماره دسته چک هر بانک
گزارش عملکرد کاال طی دوره
گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک
گزارش سود و زیان به صورت انتخابی
گزارش سود و زیان هر فاکتور هر طرف حساب و هر کاال بطور مجزا
ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل
گزارش گیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و غیره
چند شرکتی - امکان استفاده از چند بانک اطالعاتی در یک نرم افزار
تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور
خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی
امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها، مناسبت ها و غیره
انتقال اسناد به بانک اطالعاتی دیگر
اصالح سند افتتاحیه بصورت دستی
صدور فاکتور ضایعات به سرفصل خاص
خالصه سازی گزارش اسناد
خالصه سازی گزارش اسناد
جدول مقایسه فروشگاهی
لیست قیمت نرم افزار هلو
0/5 (0 نظر)