نوشته‌ها

قیمت تمدید پشتیبانی نرم افزار هلو

تمدید سالانه تاخیر ۱۰% ۳ تا ۶ ماه تاخیر ۲۰% ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر ۳۰% ۱ تا ۱٫۵ سال تاخیر ۴۰% ۱٫۵ تا ۲ سال کد ۱۰ 57.۰۰۰ 62.7۰۰ 68.400 74.100 79.800 کد ۱۱ 87.000 95.700 104.400 113.100 121.800 کد ۱۲ 137.000 150.700 164.400 178.100 197.800 کد ۱۳ 197.000 216.700 236.400 256.100 275.800 کد […]