فقیر یا غنی ...
به حکمتش دل بسپار
او تو را دوست دارد.