نرم افزار حسابداری کفش

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو کفش

.

هلو کفشنرم افزار حسابداری کفش، نرم افزاری است که  بطور کامل  متناسب با نیاز این صنف طراحی شده است، از ویژگی های مهم این نرم افزار می توان به منوهای ویژه، اختصاصی، پرکاربرد و در عین حال ساده اشاره کرد که کار با نرم افزار را سریع‌تر و آسان‌تر می کند.

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3:ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

4: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش

5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

6: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

7: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش

1:  كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

6: نمايش معين اشخاص به همراه ريز كالاها و چک ها

7: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

10: چاپ باركد

11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

13: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها

7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه کفش پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2:عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

3: ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

4: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش

5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

6: سفارش لیستی

7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

8: استفاده از بارکدخوان

1: کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)

2:حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: سطح دسترسی برای كاربران

6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها،

10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی با پسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6:پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کفش پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است هيچ يک از کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک

2: عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

3: تولید در سطح ساده

4: ثبت شماره كفش در فاكتورهای خريد و فروش

5: امكان تهيه گزارشات مختلف از كاردكس هر شماره كفش و صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

6: سفارش لیستی

7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

8: استفاده از بارکدخوان

1: شامل نسخه ساده (تولیدی)

2: عمليات چند انباره

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: سطح دسترسی برای كاربران

6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: مغايرت گيری از بانک

10: صندوق

11: طرف حسابها

1: شامل نسخه متوسط تولیدی

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

7: پرداخت به و دريافت از

8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه کفش پیشرفته دوکاربره (تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت هاي عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی کفش به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو کفش جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.