نرم افزار هلو میوه و تره بار

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو میوه و تره بار.

نرم افزار حسابداری میوه و تره بار یکی دیگر از  انواع نرم افزار های مشاغل نرم افزار حسابداری هلو می باشد که کار حسابداری برای این صنف راحت و لذت بخش کرده است. کار با نرم افزار حسابداری میوه و تره بار. ساده ولی در عین حال کاربردی است. این نرم افزار دارای امکانات بیشماری است که در ادامه به آن می پردازیم.

نسخه های مختلف نرم افزار حسابداری هلو ویژه میوه و تره بار

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک
3: تعريف صورت بار روزانه
4: صدور بارنامه
5: تعريف لنگه و وزن در صورت بار
6: تعاريف مبالغ حق العمل کاری
7: كرايه حمل و كرايه تخليه بار
8: تعريف ضايعات و فاكتور فروش صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
9: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
10: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت وگزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
11: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور )

1: كليه امكانات ساده (فروشگاهی)

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران

6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)

7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری

10: چاپ باركد

11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی

12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار

13: فروش فوری و تک فروشی

14: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

9: طراحی فاکتورتوسط کاربر

10: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
3: تعريف صورت بار روزانه، صدور بارنامه ،تعريف لنگه و وزن در صورت بار
4: تعاريف مبالغ حق العمل کاری، كرايه حمل و كرايه تخليه بار
5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
6: سفارش لیستی
7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
8: استفاده از بارکدخوان
9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)
2: حواله بين انبارها
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسی برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
8: ثبت هزينه در فاكتور
9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجی با پسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر
10: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
11: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

اين نسخه شامل کليه امکانات پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
2: عمليات مالک به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
3: تولید در سطح ساده
4: تعريف صورت بار روزانه، صدور بارنامه ،تعريف لنگه و وزن در صورت بار
5: تعاريف مبالغ حق العمل کاری، كرايه حمل و كرايه تخليه بار
6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
7: سفارش لیستی
8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
9: استفاده از بارکدخوان
10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: شامل امکانات  ساده (تولیدی)

2: عمليات چند انباره

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: سطح دسترسی برای كاربران

6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

10: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

1: شامل امکانات متوسط (تولیدی)

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

7: پرداخت به و دريافت از

8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها، طراحی فاکتورتوسط کاربر

12: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه میوه و تره بار (تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی میوه و تره بار به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو میوه و تره بار جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.

هسته ای محکم   •••••   ظاهری زیبا