نرم افزرا حسابداری لپ تاپ

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری لپ تاپ

.

هلو لپ تاپیکی دیگر از نرم افزار های تخصصی مشاغل نرم افزار هلو، نرم افزار حسابداری لپ تاپ است که برای آن دسته از مشتریانی که در حوزه توزیع و پخش لپ تاپ فعالیت می کنند بسیار مناسب است.

این نرم افزار امکانات بیشماری از قبیل: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک، عمليات مالی به صورت اتوماتيک، گارانتی کننده و مدت گارانتی و… دارد.

امکانات نرم افزار حسابداری نرم افزار حسابداری لپ تاپ

1: كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک
2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک
3: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
4: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
5: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه
6: نمونه فاكتور خاص بدون ثبت ريز قيمتها
7: تعريف فرمول برای فروش سيستم

1: كليه امكانات نسخه ساده(فروشگاهی)
2: حواله بين انبارها
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران
6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور

1: كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجی باپسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد.

شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
3: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
4: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
5: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه
6: نمونه فاكتور خاص بدون ثبت ريز قيمتها

1: کلیه امکانات نسخه (شرکتی)
2: حواله بين انبارها
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسی برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهاي موقت به دائم و بالعكس
8: ثبت هزينه در فاكتور

1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجی با پسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد.

شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک
2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
3: تولید در سطح ساده
4: خريد کالاها همراه با سريال، تاريخ خريد، گارانتی کننده و مدت گارانتی
5: فروش کالاهای با سريال و رويت تاريخ و قيمت خريد آنها
6: فروش در دو حالت قطعات و دستگاه

1: شامل امکانات ساده (تولیدی)
2: عمليات چند انباره
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسی برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
8: ثبت هزينه در فاكتور

1: شامل امکانات نسخه لپ تاپ متوسط (تولیدی)

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

7: پرداخت به و دريافت از

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه (تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد.

شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی لپ تاپ به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد.

ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.