نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی .

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی

.

با بهره گیری از نقطه نظرات کارشناسان خبره صنف طلا و جواهر نرم افزار حسابداری طلا و جواهر فروشی طراحی و تولید شده است. این نرم افزار قابلیت اضافه شدن به نسخه‌های متوسط به بالای نرم افزار هلو را دارد. کاربران نرم افزار حسابداری هلو در صنف طلا و جواهر فروشی ازین پس می‌توانند به منوهای مخصوص به شغل خود در نرم افزار دسترسی داشته باشند.  این نرم افزار شامل امکاناتی از قبیل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک، عمليات مالی به صورت اتوماتيک، گروه بندی انواع طلا، جواهرات، مسكوكات را دارد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3: گروه بندی انواع طلا، جواهرات، مسكوكات

4: ثبت شماره انگ

5: اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طلا

6: اختصاص عكس و تهيه آلبوم

7: معرفی مخراجكار و جواهرساز

8: آبکار

9: اتصال به ترازوهای تخصصی

10: امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده

11: نمونه فاكتور اتحاديه طلا و امكان محاسبه ماليات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر

12: گزارش از موجودی ويترين، صندوق، فروشگاه بصورت مجزا

13: تعريف واحدكالا ( عيار و وزن )

14: تابلوطلا وسكه (جهت تعيين قيمت روز )

15: فاکتور تعويض طلا

16: گزارش چاپ ونمايش مجددفاكتورتعويضی

17: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

18: سفارش لیستی

19: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

20: استفاده از بارکدخوان

21: حواله بين انبارها

22: ثبت چكهای امانی

23: عملكرد و كنترل واسطه ها

24: سطح دسترسی برای كاربران

25: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

26: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

27: ثبت هزينه در فاكتور

28: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

29: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

30: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

31:ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1:  كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها

7: محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

8: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

9: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)،

10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)و …

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد هیچ یک از کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3: گروه بندی انواع طلا، جواهرات، مسكوكات

4: ثبت شماره انگ

5: اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طلا

6: اختصاص عكس و تهيه آلبوم

7: معرفی مخراجكار و جواهرساز

8: آبکار

9: اتصال به ترازوهای تخصصی

10: امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده

11: نمونه فاكتور اتحاديه طلا و امكان محاسبه ماليات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر

12: گزارش از موجودی ويترين، صندوق، فروشگاه بصورت مجزا

13: تعريف واحدكالا ( عيار و وزن )

14: تابلوطلا وسكه (جهت تعيين قيمت روز )

15: فاکتور تعويض طلا

16: گزارش چاپ ونمايش مجددفاكتورتعويضی

17: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

18: سفارش لیستی

19: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

20: استفاده از بارکدخوان

21: حواله بين انبارها

22: ثبت چكهای امانی

23: عملكرد و كنترل واسطه ها

24: سطح دسترسی برای كاربران

25: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

26: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

27: ثبت هزينه در فاكتور

28: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

29: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

30: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

31:ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی با پسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6:پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

9:امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت هاي عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3: گروه بندی انواع طلا، جواهرات، مسكوكات

4: ثبت شماره انگ

5: اختصاص مشخصات تخصصی هر قطعه طلا

6: اختصاص عكس و تهيه آلبوم

7: معرفی مخراجكار و جواهرساز

8: آبکار

9: اتصال به ترازوهای تخصصی

10: امكان محاسبه اجرت و درصد سود فروشنده

11: نمونه فاكتور اتحاديه طلا و امكان محاسبه ماليات وارزش افزوده و ثبت سند تهاتر

12: گزارش از موجودی ويترين، صندوق، فروشگاه بصورت مجزا

13: تعريف واحدكالا ( عيار و وزن )

14: تابلوطلا وسكه (جهت تعيين قيمت روز )

15: فاکتور تعويض طلا

16: گزارش چاپ ونمايش مجددفاكتورتعويضی

17: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

18: سفارش لیستی

19: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

20: استفاده از بارکدخوان

21: حواله بين انبارها

22: ثبت چكهای امانی

23: عملكرد و كنترل واسطه ها

24: سطح دسترسی برای كاربران

25: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

26: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

27: ثبت هزينه در فاكتور

28: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

29: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

30: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

31:ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1:  شامل نسخه متوسط تولیدی

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

7: پرداخت به و دريافت از

8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالاي طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهاي آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

12: طراحی فاکتورتوسط کاربر

13: ارسال پيامک هاي پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

14: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی طلافروشی به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو طلافروشی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.