نرم افزار حسابداری صرافی

با یک سال پشتیبانی رایگان

هلو برای کسب و کار شما نرم افزار ویژه دارد :

.

نرم افزار حسابداری هلو صرافی

.

نرم افزار حسابداری صرافی یکی از نرم افزارهای کاربردی هلو است که دارای امکاناتی از قبیل: تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها، فروش اسکناس ها به شماره سریال، نمایش تاریخ خرید هر سریال ، گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال می باشد. کار با نرم افزار حسابداری صرافی ساده و در عین حال کاربردی است.شما می توانید با خیال آسوده، کسب و کار خود را مدیریت و گزارشات پیشرفته تهیه نمایید.

امکانات نرم افزار حسابداری صرافی

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک

3: امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها

4: فروش اسکناس ها به شماره سریال و نمایش تاریخ خرید هر سریال و گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال

5: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

6: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

7: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت

8: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

9: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور  ) و …

اين نسخه شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)
1: حواله بين انبارها
2: ثبت چكهای امانی
3: عملكرد و كنترل واسطه ها
4: تعیین سطح دسترسی برای كاربران
5: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
7: اعلام سررسيد اتوماتيک
8: مهلت تسويه فاكتورها
9: ثبت هزينه در فاكتور
10: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
11: چاپ باركد
12: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
13: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
14: فروش فوری و تک فروشی
15: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: شامل كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)

9: طراحي فاکتورتوسط کاربر

10: ارسال پيامک های پويا

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار

2: خريد و فروش، گردش چک و بانک

3: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

4: امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها

5: فروش اسکناس ها به شماره سریال و نمایش تاریخ خرید هر سریال و گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال

6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

7: سفارش لیستی

8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

9: استفاده از بارکدخوان

10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: کلیه امکانات نسخه ساده(شرکتی)

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: سطح دسترسی برای كاربران

6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

1: کلیه امکانات نسخه متوسط( شرکتی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی با پسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

10: طراحی فاکتورتوسط کاربر

11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و ..

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (شرکتی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک

2: عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

3: تولید در سطح ساده،

4: امکان تعریف شماره سریال های مربوط به اسکناس ها

5: فروش اسکناس ها به شماره سریال و نمایش تاریخ خرید هر سریال و گزارش از سریال اسکناس ها و سود فروش هر سریال

6: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات

7: سفارش لیستی

8: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها

9: استفاده از بارکدخوان

10: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف

11: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: شامل امکانات ساده (تولیدی)
2: عمليات چند انباره
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسی برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
8: ثبت هزينه در فاكتور
9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها
10: اعمال فاكتورهای نسيه
11: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها
12: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

1: شامل امکانات نسخه متوسط (تولیدی)

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

7: پرداخت به و دريافت از،

8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی

9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

12: طراحی فاکتورتوسط کاربر

13: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)، امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه (تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی صرافی به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو صرافی جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.a