نرم افزرا حسابداری سنگ بری

با یک سال پشتیبانی رایگان

نرم افزار حسابداری هلو سنگ بری

هلو سنگ برینرم افزار حسابداری سنگ بری با ایجاد پیوستگی و یکپارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی و کنترلی موجب حذف کاغذ‌بازی شده و در نتیجه  یکپارچگی و پیوستگی سیستم اطلاعاتی و کنترلی عملیات را به دنبال داشته است. یکپارچگی ایجاد شده با فراهم آوردن اطلاعات دقیق و یکپارچه از وضعیت برگه‌های اطلاعاتی و عملیات موجب کاهش قابل توجه خطاهای انسانی و افزایش بهره‌وری می‌شود.

نرم افزار حسابداری سنگ بری هلو

نرم افزار حسابداری سنگ بری هلو ویژه صنف سنگ‌بری برای استفاده در کارخانجات تولید انواع سنگ طراحی و تولید شده است. این نرم افزار در قالب کیت تهیه و تولید شده است که به همراه نسخه نرم افزار حسابداری هلو مورد استفاده قرار می‌گیرد. امکانات نرم افزار حسابداری سنگ بری هلو دقیقا بر اساس نیاز مشتریان صنف سنگ بری طراحی شده است. این نرم افزار با ایجاد سیستمی ساده برای انجام اتوماتیک امور مالی و حسابداری مربوط به این حوزه و ارائه گزارشات کامل و کارآمد مدیریتی، مدیران را در انجام بهینه امور و کنترل عملیات یاری می‌کند.

این امکان باید به همراه یک نرم افزار حسابداری هلو خریداری شود.

1: شامل كليه عمليات خريد و فروش، انبار،گردش چک و بانک و عمليات مالک به صورت اتوماتيک
2: ثبت طول
3: عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان
4: صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
5: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
6: تهيه پرينت فاكتور به صورت فيش پرينت
7: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
8: امکان fastmode ( جهت تسريع و سهولت در انجام امور ) و …

1: شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)
2: حواله بين انبارها
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: تعیین سطح دسترسی برای كاربران
6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيک (بصورت دستی)
7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها
8: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها، ثبت هزينه در فاكتور
9: اتصال به دستگاههای نمايشگر مشتری
10: چاپ باركد
11: ترازهای آزمايشی 2 و 4ستونی
12: گزارش عملكرد دوره ای از انبار
13: فروش فوری و تک فروشی
14: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: شامل كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجی باپسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش
8: گـزارشـات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره، كاردكـس ريالی و تعـدادی، مرور حسابها و ….)
9: طراحی فاکتورتوسط کاربر
10: ارسال پيامک های پويا

این نسخه شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می‌باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی‌باشد

1: شامل كليه عمليات خريد و فروش، انبار، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
2: ثبت طول
3: عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان
4: صدور پيش فاكتور
5: فاکتورهای امانی و ضايعات
6: سفارش لیستی
7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
8: استفاده از بارکدخوان
9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستوني، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلي، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: کلیه امکانات ساده(شرکتی)

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: سطح دسترسی برای كاربران

6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

8: ثبت هزينه در فاكتور

9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

10: اعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

11: گزارش عملكرد دوره ای انبار و …

1: کلیه امکانات متوسط( شرکتی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجي با پسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش
8: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـی دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)
9: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها
10: طراحی فاکتورتوسط کاربر
11: ارسال پيامک های پويا / امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)
12: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران و …

اين نسخه شامل کليه امکانات پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

1:كليه عمليات خريد و فروش،انبار، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
2: تولید در سطح ساده
3: ثبت طول
4: عرض و قطر سنگ و محاسبه مساحت به همراه نمونه فاکتور طراحی شده مختص سنگ فروشان
5: به همراه صدور پيش فاكتور، فاکتورهای امانی و ضايعات
6: سفارش لیستی
7: اعلام اتوماتيک سر رسيد چكها
8: استفاده از بارکدخوان
9: گزارشات آماری، گزارش از فاکتور به صورت فاکتور، گزارش اسناد بصورت ستونی، گزارش از دفاتر كل، معين و تفضيلی، گزارش سود ناويژه هر كالا، هر فاكتور، هر طرف حساب در بازه زمانی مختلف
10: ارسال پيامک های عمومی (شامل پيام های تبليغاتی ، تبريک ،تخفيفات و…) و …

1: شامل امکانات  ساده (تولیدی)

2: عمليات چند انباره

3: ثبت چكهای امانی

3: عملكرد و كنترل واسطه ها

4: سطح دسترسی برای كاربران

5: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها

6: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

7: ثبت هزينه در فاكتور

8: مغايرت گيري از بانک، صندوق، طرف حسابها

9: اعمال فاكتورهای نسيه واعلام سررسيد اتوماتيک مهلت تسويه فاكتورها

10: گزارش عملكرد دوره ای انبار و ….

1: شامل امکانات سنگ بری متوسط (تولیدی)

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجي با پسوندهاي مختلف

7: پرداخت به و دريافت از

8: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالي و زمانی

9: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

10: گزارشات پيشرفتـه (گـردش كالای طـي دوره و كاردكـس ريالی و تعـدادی، ترازهای آزمايشی 6 و 8 ستونی، مرور حسابها و …)

11: امكان مغايرت گيری از كليـه سر فصلها

12: طراحی فاکتورتوسط کاربر

13: ارسال پيامک های پويا /  امکان ارسال اطلاعات داخلی نرم افزار (مانده حساب ها، مشخصات فاکتور، سررسيد چک، سررسيد اقساط و…)

14: امکان اصلاح سرفصلهای پيش فرض به دلخواه کاربران…

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه (تولیدی ) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می‌باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی سنگ بری به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات نسخه هلو سنگ بری جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر می‌تواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.