با یک سال پشتیبانی رایگان

هلو بازرگانی ماشین های ادارینرم افزار حسابداری بازرگانی ماشینهای اداریشامل: صدور انواع فاکتور (خرید، فروش، مرجوعیها و …) انبارداری، حسابداری، چک و بانک جهت کمک به مکانیزه سازی اصناف برای مشاغل مختلف بسته های شغلی ویژه و تخصصی طراحی کرده که در ادامه توضیحات تفسیری در رابطه با امکانات نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشینهای اداری ارائه خواهد شد.

امکانات نرم افزار حسابداری بازرگانی ماشینهای اداری

1: شامل كليه عمليات خريد و فروش،انبار، گردش چک و بانک و عمليات مالي به صورت اتوماتيک

2: امكان نمايش  ليست كالاهای فروش نرفته و عدم نمايش كالای فوق هنگام انتخاب كالا در فاكتور

3: تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد

4: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش

5: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد

1: شامل كليه امكانات نسخه ساده (فروشگاهی)

2: حواله بين انبارها

3: ثبت چكهای امانی

4: عملكرد و كنترل واسطه ها

5: تعیین سطح دسترسي برای كاربران

6: ثبت سند حسابداری غيراتوماتيك (بصورت دستي)

7: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چک ها

1: شامل كليه امكانات نسخه متوسط (فروشگاهی)

2: تيپ قيمت

3: دسته بندی مشتريها

4: خروجی باپسوندهای مختلف

5: پرداخت به و دريافت از

6: پرينت چكها, محاسبه راس چكها به دو صورت  ريالی و زمانی

7: اطلاعات نموداری جهـت ارزيابی مالی و فـروش

شامل کلیه امکانات نسخه پیشرفته (فروشگاهی) به انضمام قابلیت کاربری تحت شبکه (دو کاربر به طور همزمان ) می‌باشد. شایان ذکر می باشد کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو به این نسخه قابل افزودن نمی باشد.

1:شامل كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالی به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک

2: تعريف شماره سريال، گارانتی، تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد

3: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش

4: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد

 

1: کلیه امکانات ساده(شرکتی)
2: حواله بين انبارها
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسی برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس
8: ثبت هزينه در فاكتور
9: مغايرت گيری از بانک، صندوق، طرف حسابها

1: کلیه امکانات متوسط( شرکتی)
2: تيپ قيمت
3: دسته بندی مشتريها
4: خروجی با پسوندهای مختلف
5: پرداخت به و دريافت از
6: پرينت چک, محاسبه راس چكها به دو صورت ريالی و زمانی
7: اطلاعات نموداری جهت ارزيابی مالی و فـروش

اين نسخه شامل کليه امکانات نسخه پیشرفته(شرکتی) به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی‌باشد.

1: كليه عمليات انبار، خريد و فروش، گردش چک و بانک و عمليات مالي به صورت اتوماتيک و غیر اتوماتیک
2: تولید در سطح ساده
3: تعريف شماره سريال و گارانتی و تاريخ خريد برای كالاها در فاكتور خريد
4: تعريف قيمت اسمی در فاكتور فروش
5: اصلاح و تغيير فی فروش بر اساس درصدی از فی خريد

1:شامل امکانات ساده (تولیدی)
2: عمليات چند انباره
3: ثبت چكهای امانی
4: عملكرد و كنترل واسطه ها
5: سطح دسترسي برای كاربران
6: نمايش معين اشخاص با ريز كالاها و چكها
7: تبديل سندهای موقت به دائم و بالعكس

1: شامل امکانات  متوسط (تولیدی)

2: توليد فرموله

3: تخمين توليد و فروش

4: تيپ قيمت

5: دسته بندی مشتريها

6: خروجی با پسوندهای مختلف

اين نسخه شامل کليه امکانات تولیدی به انضمام قابليت کاربری تحت شبکه (2 کاربر به طور همزمان) می باشد. شايان ذکر است کيت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو قابل افزودن به اين نسخه نمی باشد.

این نسخه شامل کلیه امکانات نرم افزار های فروشگاهی، شرکتی، تولیدی بازرگانی ماشین های اداری به همراه تمامی کیت های عمومی و ویژه نرم افزار هلو می‌باشد.

هلو تحت شبكه شامل كليه امكانات جامع به انضمام قابليت كاربری تحت شبکه (4 كاربر بطور همزمان) می‌باشد. ضمنا کاربر ميتواند درصورت نياز با پرداخت هزينه جزئی، تعداد کاربران شبکه را به بيش از 4 کاربر افزايش دهد.