فرم درخواست اعزام کارشناس به محل جهت :

1. نصب نرم افزار هلو        2. آموزش نرم افزار هلو

3. خدمات کامپیوتر          4. خدمات شبکه

2 + 2 = ?