مقایسه امکانات هلو نسخه فروشگاهی

امکانات فروشگاهی پایه فروشگاهی ساده فروشگاهی متوسط فروشگاهی پیشرفته فروشگاهی دوکاربره
معرفی چند انبار و امکان حواله بین انبارها
کاردکس ریالی هر کالا به تفکیک
امکان تعریف ده قیمت برای هر کالا
حذف گروهی اسناد و فاکتورها
مرور حسابها - گزارشات و اصالحات سریع
طراحی فاکتور و گزارشات توسط کاربر
طراحی و چاپ بارکد جهت درج روی اجناس
گزارش قیمت همکاران و مشتریان در فاکتورهای قبلی
فروش فوری توسط بارکد خوان و صدور فیش ۸ سانتی
امکان راس گیری از چک ها
امکان راس گیری از فاکتورها
گزارش کالاهای فروش نرفته
ثبت کرایه در فاکتور فروش
کنترل میزان فروش و صندوق کاربران
گزارش فاکتورهای تسویه نشده هر مشتری بصورت مجزا
پورسانت و تخفیف در هر سطر فاکتور
ورود چکهای دریافتی و پرداختی بصورت لیستی
معرفی واسطه ها در هنگام صدور فاکتور
صدور سند حسابداری به صورت دستی
پرینت روی چک
یجاد سطح دسترس برای کاربران
گزارش پرفروش ترین و کم فروش ترین کالا ها
فاکتور اشانتیون - دریافت و پرداخت کاال با صفر ریال
پرینت حواله خروج از انبار هنگام صدور فاکتور
مراوده و فاکتور ارزی - استفاده از ارز در فاکتور و صورتحساب ها
محاسبه فی فروش بر مبنای درصد از خرید
لیست بدهکاران از تاریخ فاکتور یا تاریخ خاص
حداکثر مبلغ و تعداد چک های صادره در هر ماه
ثبت شماره دسته چک هر بانک
گزارش عملکرد کاال طی دوره
گزارش مانده حساب بدهکاران و بستانکاران به تفکیک
گزارش سود و زیان به صورت انتخابی
گزارش سود و زیان هر فاکتور هر طرف حساب و هر کاال بطور مجزا
ورود کالاها و طرف حسابها از طریق اکسل
گزارش گیری از فروش به صورت روزانه، ماهانه و غیره
چند شرکتی - امکان استفاده از چند بانک اطالعاتی در یک نرم افزار
تعین حداکثر و حداقل مبلغ برای هر فاکتور
خروجی گزارشات به اکسل و فایل متنی
امکان ارسال پیامک مانده بدهی، تاریخ چکها، مناسبت ها و غیره
انتقال اسناد به بانک اطالعاتی دیگر
اصالح سند افتتاحیه بصورت دستی
صدور فاکتور ضایعات به سرفصل خاص
خالصه سازی گزارش اسناد
خالصه سازی گزارش اسناد
0/5 (0 نظر)