تمدید سالانه تاخیر ۱۰% ۳ تا ۶ ماه تاخیر ۲۰% ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر ۳۰% ۱ تا ۱٫۵ سال تاخیر ۴۰% ۱٫۵ تا ۲ سال تاخیر ۵۰%  ۲ سال به بالا
کد ۱۰ ۳۷٫۰۰۰ ۴۰۷٫۰۰۰ ۴۴۴٫۰۰۰ ۴۸۱٫۰۰۰ ۵۱۸٫۰۰۰ ۵۵۵٫۰۰۰
کد ۱۱ ۶۷٫۰۰۰ ۷۳۷٫۰۰۰ ۸۰۴٫۰۰۰ ۸۷۱٫۰۰۰ ۹۳۸٫۰۰۰ ۱٫۰۰۵٫۰۰۰
کد ۱۲ ۹۷٫۰۰۰ ۱٫۰۶۷٫۰۰۰ ۱٫۱۶۴٫۰۰۰ ۱٫۲۶۱٫۰۰۰ ۱٫۳۵۸٫۰۰۰ ۱٫۴۵۵٫۰۰۰
کد ۱۳ ۱۲۷٫۰۰۰ ۱٫۳۹۷٫۰۰۰ ۱٫۵۲۴٫۰۰۰ ۱٫۶۵۱٫۰۰۰ ۱٫۷۷۸٫۰۰۰ ۱٫۹۰۵٫۰۰۰
کد ۱۵ ۳۱۷٫۰۰۰ ۳٫۴۸۷٫۰۰۰ ۳٫۸۰۴٫۰۰۰ ۴٫۱۲۱٫۰۰۰ ۴٫۴۳۸٫۰۰۰ ۴٫۷۵۵٫۰۰۰
کد ۲۱ ۷۷٫۰۰۰ ۸۴۷٫۰۰۰ ۹۲۴٫۰۰۰ ۱٫۰۰۱٫۰۰۰ ۱٫۰۷۸٫۰۰۰ ۱٫۱۵۵٫۰۰۰
کد ۲۲ ۱۰۷٫۰۰۰ ۱٫۱۷۷٫۰۰۰ ۱٫۲۸۴٫۰۰۰ ۱٫۳۹۱٫۰۰۰ ۱٫۴۹۸٫۰۰۰ ۱٫۶۰۵٫۰۰۰
کد ۲۳ ۱۳۷٫۰۰۰ ۱٫۵۰۷٫۰۰۰ ۱٫۶۴۴٫۰۰۰ ۱٫۷۸۱٫۰۰۰ ۱٫۹۱۸٫۰۰۰ ۲٫۰۵۵٫۰۰۰
کد ۲۴ ۱۴۷٫۰۰۰ ۱٫۶۱۷٫۰۰۰ ۱٫۷۶۴٫۰۰۰ ۱٫۹۱۱٫۰۰۰ ۲٫۰۵۸٫۰۰۰ ۲٫۲۰۵٫۰۰۰
کد ۲۵ ۳۲۷٫۰۰۰ ۳٫۵۹۷٫۰۰۰ ۳٫۹۲۴٫۰۰۰ ۴٫۲۵۱٫۰۰۰ ۴٫۵۷۸٫۰۰۰ ۴٫۹۰۵٫۰۰۰
کد ۳۱ ۸۷٫۰۰۰ ۹۵۷٫۰۰۰ ۱٫۰۴۴٫۰۰۰ ۱٫۱۳۱٫۰۰۰ ۱٫۲۱۸٫۰۰۰ ۱٫۳۰۵٫۰۰۰
کد ۳۲ ۱۱۷٫۰۰۰ ۱٫۲۸۷٫۰۰۰ ۱٫۴۰۴٫۰۰۰ ۱٫۵۲۱٫۰۰۰ ۱٫۶۳۸٫۰۰۰ ۱٫۷۵۵٫۰۰۰
کد ۳۳ ۱۴۷٫۰۰۰ ۱٫۶۱۷٫۰۰۰ ۱٫۷۶۴٫۰۰۰ ۱٫۹۱۱٫۰۰۰ ۲٫۰۵۸٫۰۰۰ ۳٫۲۰۵٫۰۰۰
کد ۳۵ ۳۳۷٫۰۰۰ ۳٫۷۰۷٫۰۰۰ ۴٫۰۴۴٫۰۰۰ ۴٫۳۸۱٫۰۰۰ ۴٫۷۱۸٫۰۰۰ ۵٫۰۵۵٫۰۰۰
کد ۴۱ ۱۹۷٫۰۰۰ ۲٫۱۶۷٫۰۰۰ ۲٫۳۶۴٫۰۰۰ ۲٫۵۶۱٫۰۰۰ ۲٫۷۵۸٫۰۰۰ ۲٫۹۵۵٫۰۰۰
کد ۴۲ ۱۹۷٫۰۰۰ ۲٫۱۶۷٫۰۰۰ ۲٫۳۶۴٫۰۰۰ ۲٫۵۶۱٫۰۰۰ ۲٫۷۵۸٫۰۰۰ ۲٫۹۵۵٫۰۰۰
کد ۴۴ ۴۵۷٫۰۰۰
تمدید کاربر اضافه ۴۵٫۷۰۰ ۵۰۲٫۷۰۰ ۵۴۸٫۴۰۰ ۵۹۴٫۱۰۰ ۶۳۹٫۸۰۰ ۶۸۵٫۵۰۰