مطالب توسط

قیمت تمدید پشتیبانی نرم افزار هلو

تمدید سالانه تاخیر ۱۰% ۳ تا ۶ ماه تاخیر ۲۰% ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر ۳۰% ۱ تا ۱٫۵ سال تاخیر ۴۰% ۱٫۵ تا ۲ سال تاخیر ۵۰%  ۲ سال به بالا کد ۱۰ ۳۷٫۰۰۰ ۴۰۷٫۰۰۰ ۴۴۴٫۰۰۰ ۴۸۱٫۰۰۰ ۵۱۸٫۰۰۰ ۵۵۵٫۰۰۰ کد ۱۱ ۶۷٫۰۰۰ ۷۳۷٫۰۰۰ ۸۰۴٫۰۰۰ ۸۷۱٫۰۰۰ ۹۳۸٫۰۰۰ ۱٫۰۰۵٫۰۰۰ کد ۱۲ ۹۷٫۰۰۰ ۱٫۰۶۷٫۰۰۰ ۱٫۱۶۴٫۰۰۰ ۱٫۲۶۱٫۰۰۰ ۱٫۳۵۸٫۰۰۰ […]